ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง: มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


 อุปกรณ์ ฟูกฟักรักเข่า 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อช่วยในการบริหารข้อเข่า ผลงานนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ลัดดาพร จงกล, กมลทิพย์ แจ่มสิทธิกุล, กรรณิการ์ อุ่นกาศ, กรวิภา พิมพ์ชัยภูมิ, กฤติกา ทนสาร, กมลลักษณ์ ฟักแก้ว, กันตินันท์ หาญมโนวิริยะ, จริญญา ลาภล้น และจุฑามาศ จันทร โดยมี อาจารย์ ทรียาพรรณ สุภามณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   อ่านต่อ..


 ลดโลกร้อน หมอนหนุนสบาย 
  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของห้องผ่าตัด  อ่านต่อ..


 นาฬิกาเพื่อชีวิต 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงและช่วยลดการเกิดแผลกดทับ โดย จ่าอากาศเอก ยงยุทธ ชัยศรี พยาบาลหอผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์ ชั้น 5/1  อ่านต่อ..


All..  
    บทความวิชาการ

All..  
    ประชุม/ฝึกอบรม


 การฝึกอบรมหลักสูตร TLS Program for Nurses รุ่นที่ 22และ23
เนื่องด้วย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร TLS Program for Nurses รุ่นที่ 22 ในวันที่ 27 เมษายน - 1พฤภาคม 2558 และรุ่นที่23 วันที่ 17- 21 สิงหาคม 2558 และการฝึกอบรมTLS : Refresh Course (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม TLS Program for Nurses มาแล้ว 3 ปีขึ้นไป) รุ่นที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม  2558    More..All..  
    เป็นกำลังใจให้คนทำดี
โครงการ "เป็นกำลังใจ ให้คนทำดี" เกิดขึ้นจากพยาบาลกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่เห็นคุณค่าของการทำความดี และต้องการให้กำลังใจและเชิดชูคนทำความดี ที่สละแรงกาย แรงใจ เวลา และทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน ในยุคสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันสูง และวัตถุนิยม
 
All..  
    ข่าวสารวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
All..  
    TLS Certified
    APN สนทนา

All..  
    ข่าวสารวิชาชีพการพยาบาล
All..  
    มุมของฝาก
    Trauma & Disaster Nursing Society

All..  
    ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
All..