กองแพทยศาสตร์ศึกษา

ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465 ,27465

 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติกองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
งานวิจัย...ที่ผ่านมา
 
การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์
 
การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers)
 
งานวิจัยในปัจจุบัน
 
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย
 
ติดต่อรับข่าวสาร
นิสิตแพทย์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1/2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (14/11/2016)
     ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)   ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   ประมวลภาพกิจกรรม

 

 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (1/12/2017)  
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Teaching) ให้แก่อาจารย์แพทย์ใหม่ จำนวน 20 คน โดยมีวิทยากรภายนอกมาร่วมให้ความรู้ ได้แก่ รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย , ผศ.นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์ , ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ และวิทยากรภายในอีกมากมาย เมื่อวันที่ 27-29 พ.ย.60  ...   อ่านต่อ..


 โครงการสานรักสานสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (14/11/2017)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาจัดโครงการสานรักสานสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 60 ณ อาคารโภชนาการทองใหญ่ ชั้น 5 ...   อ่านต่อ..


 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการพัฒนางานด้านการศึกษา (22/8/2017)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานด้านการศึกษาของ รพ.ฯ เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมาย และพัฒนางานด้านการศึกษาของ รพ.ฯโดยมีผู้บริหาร รพ.ฯ และอาจารย์แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รพ.ฯ เข้าร่วมการสัมมนา เมื่อ 17 ส.ค.60 ...   อ่านต่อ..


 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... การช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง (21/8/2017)
     กองแพทยศาสตร์ศึก๋ษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูงสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตเป็นอย่างมาก จึงควรมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูงอย่างถูกต้อง และนำไปใช้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญของแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  อ่านต่อ..


 การอบรมการใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา World Federation for Medical Education (WFME) (17/8/2017)
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา World Federation for Medical Education (WFME) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร โดยมี คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษา รพ.ฯ และอาจารย์แพทย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์เข้ารับการอบรม  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..