กองแพทยศาสตร์ศึกษา
ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติกองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
งานวิจัย...ที่ผ่านมา
 
การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์
 
การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers)
 
งานวิจัยในปัจจุบัน
 
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย
 
ติดต่อรับข่าวสาร
นิสิตแพทย์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1/2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (14/11/2016)
     ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)   ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   ประมวลภาพกิจกรรม

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (11/1/2019)  
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning and Self-development program) ด้วยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ ที่มีคุณธรรม มีการตระหนักรู้ตนเอง สามารถเข้าใจผู้ป่วยและครอบครัว มีความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพได้ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 กิจกรรมตามรอยอาจารย์ สำหรับนิสิตแพทย์ (20/12/2018)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม"ตามรอยอาจารย์" ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นิสิตแพทย์สามารถสะท้อนความคิดมุมมองและความรู้สึกของผู้ป่วยเมื่อมารับการบริบาล ณ แผนกผู้ป่วยนอกพร้อมทั้งแสดงพฤตินิสัยที่เหมาะสมกับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการเป็น รพ.รร.แพทย์ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 61 ...   อ่านต่อ..


 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเข้าตรวจเยี่ยม (WFME) (20/12/2018)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเข้าตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา (WFME) คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61 ...   อ่านต่อ..


 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (OSCE) สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (27/11/2018)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (OSCE) สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบและประเมินความรู้ความสามารถทางคลินิก ตลอดจนเป็นการฝึกซ้อมสอบเสมือนจริงและนำผลการสอบมาปรับปรุงเพื่อใช้ในการสอบรับรองเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อไป เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารทองใหญ่ ...   อ่านต่อ..


 พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 25 (9/10/2018)
     พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และอาจารย์แพทย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 25 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 --->>   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..