รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และเกิน 5 ล้านบาท สำหรับ สสจ . รพศ ./ รพท . และ รพช
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 
htmlCode

"สืบสานธารน้ำใจ บุญใหญ่แห่งปี"
เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/17177_qr%2074.jpg

บริจาคผ่านบัญชีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 065-069548-8 หรือ สแกน QR Code e-Donation จะลดหย่อนภาษีได้ทันที ไม่ต้องอนุโมทนาบัตร

หากโอนแล้วต้องการขออนุโมนทาบัตรส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ในการจัดส่งได้ที่
📲 LINE : @bhumibolhospital

 

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
html code 
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    รู้จักองค์กร  โครงสร้างผังองค์กร  
 

       เดิมศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานซึ่งขึ้นอยู่กับแผนกทะเบียนสถิติและห้องสมุดโดยมีผู้ควบคุมและกำกับดูแลงานเป็นผู้รับผิดชอบแต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงาน จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองอำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เป็นต้นมา.. และมีหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และมีคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลซึ่งเป็นตัวแทนจากกองต่าง ๆ เป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ

 
 
 
     ๑.  น.อ.มานิตย์            ศัตรูลี้
                   ๒.  น.อ.ธเนศศักดิ์         วุฒาพิทักษ์                           
     ๓.  น.อ.สุชิน                บุญมา
                 ๔.  น.อ.ทวีพงษ์            ปาจรีย์                                  
     ๕.  น.อ.พงษ์เดช           พงษ์สุวรรณ
          ๖.  น.อ.สาวิตรี              เศรษฐนันท์                           
     ๗.  น.อ.เฉลิมพร           บุญสิริ
                 ๘.  น.อ.อภิกิตติ์             ศรีเสริมโภค                            
     ๙.  น.อ.กฤษฏา             ศาสตรวาหา
        ๑๐.  น.อ.นพดล              นฤปิติ                                 
   ๑๑.  น.อ.วัชระ                พิภพมงคล         
๑๑.  น.อ.วิชชู                 ตั้งสุขนิรันดร                        
   ๑๓.  น.อ.หญิงจารุณี         ภิรมย์กิจ
            ๑๔.  น.อ.หญิงนิวัตวาร์      พัฒน์ขนะ                            
  ๑๕.  น.ท.ภาณุรัตน์           ธัญญสิริ
     
  
๑๖.  หน.ผทส.กรก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.                                   
  ๑๗.  หน.มว.ดูแลเงินรายได้ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.
    
  ๑๘.  หน.นายทหารการเงิน กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. 
    
  ๑๙.  น.ท.สมัคร               สังข์วรรณะ
         ๒๐. น.ท.หญิงจิตรสุดา      วัชรสินธุ์                                         
  ๒๑.  น.ท.หญิงอุบลมาศ     โทณะวณิก
         ๒๒. น.ท.หญิงกมลชนก     รักขิตตธรรม                                    
  ๒๓.  น.ท.หญิงจุฑารัตน์     เมฆมัลลิกา
        ๒๔. น.ต.หญิงธวชินี          แสนเสนา                                        
  ๒๕.  น.ต.สุรสิทธิ์             อิ่มฤทธา
            ๒๖. ร.อ.หญิงมนญาดา       เปลี่ยนคง                                        
  ๒๗.  ร.อ.ธรณิศร์              ดีประเสริฐวิทย์    
 
 
 
จำนวนทั้งหมด  2 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]