รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
 
ปี 2562
 
ปี 2561
 
ปี 2560
 
ปี 2559
 
ปี 2558
 
ปี 2557
 
ปี 2556
 
ปี 2555
 
ปี 2554
 
ปี 2553
 
ปี 2552
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    งานพัฒนาระบบสารสนเทศ   ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital  
  ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital   
เนื้อหา   
 
 

        ลังจากพ.ศ. ๒๕๓๔   ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ  ได้ติดตั้งใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ CONCURRENT รุ่น MICRO 5 ES และเครื่องลูกข่าย จำนวน ๑๒๐ ชุด แล้วนั้น แต่เนื่องจากการพัฒนาทางด้านสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มีการผลิตระบบคอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น และสามารถใช้โปรแกรมการทำงานที่สะดวกและรวดเร็วต่อผู้ใช้มากขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานบางส่วนก็เริ่มมีความตื่นตัวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ดูเสมือนหนึ่งว่าจะล้าสมัยลง  และไม่สามารถตอบสนองต่อการทำงานได้อย่างครบถ้วนครอบคลุมภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในข้อนี้ จึงได้มีการจัดทำโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนระบบเดิมทั้งระบบ โดยได้เสนอโครงการผ่านคณะกรรมการสารสนเทศของโรงพยาบาลตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ และผ่านคณะกรรมการพิจารณาตามลำดับชั้น แต่เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องการจัดหา  ทำให้ไม่สามารถจัดหาระบบตามโครงการดังกล่าวได้  ในระหว่างนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ จึงได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นโดยมีการพัฒนาระบบต่าง ๆ ดังนี้


         .ศ.๒๕๓๙ -  ๒๕๔๗  เนื่องจากในแต่ละวันมีปริมาณผู้ป่วยนอกมารับบริการเป็นจำนวนมาก และระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในขณะนั้นไม่มีระบบงานในส่วนของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และการจัดเก็บเงิน จึงทำให้ผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วเท่าที่ควร ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น    โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM รุ่น RISC 6000   และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในห้องตรวจแพทย์บางห้อง และจัดจ้างบริษัทโปรเฟสชั่นแนลคอมพิวเตอร์ จำกัด พัฒนาโปรแกรมระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยใช้วงเงินในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ ๑๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นการเริ่มให้แพทย์สั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์และพิมพ์ใบสั่งยาจากห้องตรวจ และส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายไปยังจุดเก็บเงิน  และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกค่าตรวจอื่นๆ เมื่อผู้ป่วยไปชำระเงินที่ห้องเก็บเงินก็สามารถเรียกข้อมูลจำนวนเงินที่ต้องชำระได้ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ผู้ป่วยแทนการเขียน ซึ่งทำให้สามารถลดเวลาในการรอคอยของผู้ป่วยเพื่อรอรับยาและชำระเงินลงได้

 

          .ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๙    โรงพยาบาลได้รับมอบหมายให้ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพโดยจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยประกันสังคม และผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งระบบที่ใช้งานในขณะนั้นไม่รองรับการประมวลผลและรับส่งข้อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ ตามที่สำนักงานประกันสุขภาพกำหนด  ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จึงได้จัดจ้างบริษัท Medical 2020 จำกัด เป็นผู้พัฒนาระบบการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล (E-Clam)  โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายติดตั้งเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงิน โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยใน   ตามกลุ่มสิทธิต่าง ๆ เพื่อส่งเบิกยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ป่วยซึ่งนับว่าสามารถส่งข้อมูลและเรียกเก็บเงินได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด  และเนื่องจากโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบเดิมที่เสนอยังไม่สามารถจัดหามาทดแทนได้  รวมทั้งระบบสารสนเทศหลักที่ทำงานบนเครื่อง CONCURRENT ที่ใช้งานตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔  เริ่มหมดอายุการใช้งานไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงได้มีการขยายระบบการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล (E-Clam)  โดยได้มีการจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่าย  รวมทั้งพัฒนาระบบงานต่างๆ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่มขึ้น   และได้ยกเลิกการใช้งานระบบต่าง ๆ บนเครื่อง CONCURRENT และระบบการสั่งยาจากห้องตรวจแพทย์บนเครื่อง IBM RISC 6000  และใช้งานระบบ (E-Clam)  เป็นระบบสารสนเทศหลักของโรงพยาบาลแทน


         .ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน   โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบเดิมได้รับอนุมัติและดำเนินการจัดหาเรียบร้อยในวงเงินประมาณ ๗๕ ล้านบาท โดยบริษัท Abstract computer จำกัด เป็นผู้รับจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนซึ่งเป็นการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนระบบเดิมทั้งหมดประกอบด้วย

  ì เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   

  ì เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  ๔๓๐ ชุด

  ì ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ประกอบ

  ì โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล ๑๒ ระบบ


          หลังจากเซ็นต์สัญญาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กับ บริษัท Abstract computer จำกัดเรียบร้อย  คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล ได้ร่วมกับหน่วยผู้ใช้  และบริษัทผู้รับจ้าง  ทำการ ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานร่วมกัน ทำให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสะดวก ตรงตามวัตถุประสงค์ ของผู้ใช้  และได้เริ่มติดตั้งใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบเดิมในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐  ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถรองรับภารกิจของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]