รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
 
ปี 2561
 
ปี 2560
 
ปี 2559
 
ปี 2558
 
ปี 2557
 
ปี 2556
 
ปี 2555
 
ปี 2554
 
ปี 2553
 
ปี 2552
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต  
  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต   
เนื้อหา   
 

         ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้ทำให้การปฏิบัติงานทั้งในด้านการบริการผู้ป่วย การบริหารงานโรงพยาบาล การศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นต้นแบบการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานของโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลและหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ได้มาเยี่ยมชมกิจการของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อนำกลับไปพัฒนาระบบของตัวเอง และถึงแม้ว่าการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนจะสามารถตอบสนองต่อภารกิจของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้แล้วแต่ศูนย์คอมพิวเตอร์ก็มีแผนที่จะพัฒนาระบบเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตโดยได้เตรียมโครงการพัฒนาไว้ดังนี้ ...

 
       ๑.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย
               สนับสนุนการรักษาพยาบาล   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.     เพื่อจัดหาอุปกรณ์เพิ่มขีดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายติดตั้งเพิ่มเติมในระบบห้องตรวจโรคโดยแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงระบบเครือข่ายเพิ่มเติมให้สามารถรองรับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งใช้งานเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  ใช้เงินรายรับสถานพยาบาล ในวงเงินประมาณ  ๒๓
,๒๐๘,๐๐๐ บาท

       ๒.  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
                 สำหรับคลินิกชุมชน ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.  เพื่อจัดทำระบบรับส่งข้อมูลผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 27 คลินิก (Model 2) โดยการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยในโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ (Model2)(ผู้ป่วยนอก) จำนวน 27 คลินิก ที่มีสิทธิหลักโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. รวมทั้งเพื่อให้การสรุปรายการค่ารักษา/การตรวจวินิจฉัยที่เป็น OP Special คลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานคร มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วทันสมัย โดยใช้ระบบการประมวลผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เงินงบประมาณจาก สปสช. ในวงเงินประมาณ  ,๕๐๐,๐๐๐   บาท

 

       ๓.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาล ระบบห้องฉุกเฉิน            

                เพื่อพัฒนาการให้บริการในห้องฉุกเฉินเพื่อให้เข้ากับระบบเทคโนโลยี   สารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาล สำหรับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช ฯ และระบบการสั่งการรักษาโดยแพทย์  ประกอบด้วยการจัดหา คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเฉพาะ, คอมพิวเตอร์ลูกข่าย, คอมพิวเตอร์พกพา, ปรับปรุงระบบเครือข่าย และการจัดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย และการพัฒนาโปรแกรม ใช้เงินรายรับสถานพยาบาล ในวงเงินประมาณ  ,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

       ๔.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาล ระบบหอผู้ป่วยใน
                เพื่อพัฒนาการให้บริการในหอผู้ป่วย เพื่อให้เข้ากับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาล สำหรับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช ฯ และระบบการสั่งการรักษาโดยแพทย์  ประกอบด้วยการจัดหา คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเฉพาะ,  คอมพิวเตอร์ลูกข่าย,  คอมพิวเตอร์ลูกข่ายชนิด notebook , ปรับปรุงระบบเครือข่าย และการจัดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย และการพัฒนาโปรแกรมใช้เงินรายรับสถานพยาบาล ในวงเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]