รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
 
ปี 2561
 
ปี 2560
 
ปี 2559
 
ปี 2558
 
ปี 2557
 
ปี 2556
 
ปี 2555
 
ปี 2554
 
ปี 2553
 
ปี 2552
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน  ปี 2553  
  ปี 2553   
เนื้อหา   
 
     ยินดีต้อนรับคณะดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี (รองผู้อำนวยการ,เภสัชกร,ผู้ช่วยเภสัชกร,โปรแกรมเมอร์,ที่ปรึกษาระบบงาน SAP) กล่าวต้อนรับโดย น.อ.หญิง นภาวดี อิ่มพูลทรัพย์ (รอง ผอ.รพ.ฯ ) และ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ (ประธานคณะกรรมการสารสนเทศ),น.อ.อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค (หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์) ,น.ท.หญิง อุบลมาศ โทณะวณิก และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องพาชมระบบสารสนเทศ (ระบบยา,เวชระเบียน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 0900 - 1200.. ชมภาพ
      
      ยินดีต้อนรับคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศิริราช ศึกษาดูงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กล่าวต้อนรับโดย พล.อ.ต.ชูพันธ์ ชาญสมร ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานคณะกรรมการสารสนเทศ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้อง พาดูระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00..ชมภาพ
      
      ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กล่าวต้อนรับโดยน.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ และคณะทำงานฯ บรรยายสรุปภาพรวมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ,พาคณะศึกษาดูงาน (ระบบงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (โดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์,น.อ.อภิกิตติ์ฯ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์) ,ระบบห้องตรวจโรค-แพทย์,ระบบงานหอผู้ป่วย โดย น.ท.ภาณุรัตน์ ฯ ,ระบบห้องตรวจโรค ,ระบบงานหอผู้ป่วย-พยาบาล ,ระบบงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย โดย น.ท.หญิง ฟองรัตน์ ฯ,น.ส.วรรณกร ฯ , ระบบงานหอผู้ป่วยและห้องคลอด โดย น.ส.สุนิสา ฯ , ระบบเวชระเบียน,ระบบงานอนุมัติสิทธิ โดย น.ท.หญิง เพลินพิศ ฯ น.ต.หญิง ธีรนุช ฯ, ระบบรังสีกรรม โดยนายประยุทธ ฯ, ระบบห้องผ่าตัด โดย น.ต.หญิง สุรางค์ ฯ, ระบบโภชนาการ โดย น.ท.หญิง อุบลมาศ ฯ (ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์,ระบบส่งเสริมสุขภาพ ,ระบบห้องจ่ายยาและคลังยา ,ระบบพยาธิกรรม ,ระบบธนาคารเลือด ,ระบบงานบันทึกผลวินิจฉัยโรค งานบันทึกหัตถการ สรุปค่าใช้จ่ายผู้ป่วย งาน Export ข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง, ระบบการเงิน ,ระบบห้องรับเงิน ,ระบบส่งกำลังบำรุง ,ระบบพลาธิการ ,ระบบกำลังพล ,ระบบงบประมาณ) วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. 2553 ..ชมภาพ
 

     ยินดีต้อนรับคณะดฺงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กล่าวต้อนรับโดย น.อ.สุชิน บุญมา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล,น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ บรรยายสรุปภาพรวมระบบสารสนเทศ รพฯ ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก (ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์) ,และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องพาชมระบบงาน (ระบบเวชระเบียน,ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก,ห้องตรวจฉุกเฉิน,รังสีกรรม,หอผู้ป่วยใน,วิสัญญีและห้องผ่าตัด,เภสัชกรรม,พัสดุ-จัดซื้อ,ค่ารักษาพยาบาล,บัญชีและงบประมาณ,กำลังพลและเงินเดือน,สารสนเทศเพื่อการบริหาร) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553..ชมภาพ

       
      ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตำรวจ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กล่าวต้อนรับโดย พล.อ.ต.ชูพันธ์ ชาญสมร ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช คณะสารสนเทศ,และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้อง พาดูระบบงาน วันที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 08.30 .. ชมภาพ
จำนวนทั้งหมด  5 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]