รู้จักองค์กร
 
ภารกิจ|วิสัยทัศน์
 
ผังองค์กร
 
บุคลากร
 
contact
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  งบประมาณ    รู้จักองค์กร  ภารกิจ|วิสัยทัศน์  
  ภารกิจ|วิสัยทัศน์   
เนื้อหา   
 
 

    ๑. จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย  แผนการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล เสนอ ผบช. เพื่ออนุมัติเป็น
          แผนการใช้จ่ายเงินรายรับสถานพยาบาลประจำปีงบประมาณ    
    ๒. ตรวจสอบ ควบคุม  กำกับดูแล การใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ
          ทางราชการ และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาลประจำปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว   
    ๓. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และบริหาร
          งบประมาณให้ทันเวลาภายในงบรอบงบประมาณ  
    ๔. จัดทำรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล และเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อรายงานต่อ 
          ผบช. และคณะกรรมการบริหาร รพ.ฯ ทราบทุกเดือน
    ๕. เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าของงานที่มีแผนกำหนดงาน  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทัน
          กำหนดเวลา และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาลประจำปีงบประมาณ  รวมถึงเงินในงบ
          ประมาณที่รับจัดสรรด้วย  
    ๖. รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล เช่น ค่าซื้อยาและเวชภัณฑ์  ค่าจ้างชั่วคราว  ค่าไฟฟ้า  
          ค่าน้ำประปา  ค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง  ค่าใช้จ่ายลงทุน ฯลฯ รวมถึงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   
    ๗. ติดต่อประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาแนะนำด้านงบประมาณ กับหน่วยขึ้นตรง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
           พอ.
    ๘. เป็นฝ่ายอำนวยการของ ผู้บังคับบัญชา ด้านงบประมาณ
    ๙. อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]