รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
บุคลากร
 
งานพัฒนาหน่วย
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
ร่วมกันเติมน้ำใจ ให้โอกาสในการเพิ่มการรับการรักษาทางการแพทย์
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทยธนชาต
049-2-92670-4
Line: @bhumibolhospital
Facebook: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.
0-2534-7890
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมภายใน    รู้จักองค์กร  ภารกิจหลัก  
  ภารกิจหลัก   
เนื้อหา   
 
      หน่วยควบคุมภายในเพื่อช่วยลดการปฏิบัติงานของหอผู้ป่วย โดยจะเป็นหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั้งหมด  ช่วยในการคิดเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ได้ครบถ้วน โดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและพัสดุ  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและพัสดุ  และเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลใช้ในการวางแผนและควบคุม ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยทำการศึกษาและควบคุมภายในด้านการเงินได้แก่รายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและพัสดุของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 

            
      
หน่วยควบคุมภายใน
ให้บริการตรวจสอบและคิดเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั้งหมด ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการถึงเวลา 2000 มีผู้ป่วยที่ต้องตรวจสอบและคิดเงินก่อนจำหน่ายวันละประมาณ 80
– 100 คน รวมทั้งตรวจสอบการลงบันทึกการทำกิจกรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ของทุกหน่วยงานในแต่ละวัน โดยกำหนดการตรวจสอบหอผู้ป่วยแต่ละหอสัปดาห์ละครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและคิดค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามระเบียบของทางราชการ และสามารถรวบรวมหลักฐานส่งเบิกเงินหน่วยต้นสังกัดได้ทันเวลาภายใน 30 วันหลังจำหน่าย
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]