รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนา
 
งานบริการ..
 
โครงการพัฒนา
htmlCode

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

e-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
 0-2534-7096

 

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  แผนกวิศวกรรม    รู้จักองค์กร  ภารกิจหลัก  
  ภารกิจหลัก   
เนื้อหา   
      เป็นหน่วยงานที่ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ แก่หน่วยผู้ใช้ทุกหน่วยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  โดยให้บริการซ่อมบำรุง บำรุงรักษาตามระยะเวลา และสอบเทียบมาตรฐาน แก่เครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ ในเวลาราชการของทุกวันทำการ และให้บริการซ่อมบำรุงกรณีฉุกเฉิน นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ได้มีการพัฒนางานของแผนกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริการด้านเครื่องมือแพทย์มีมาตรฐานและทันเวลา..
 

     แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที่ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์แก่หน่วยงานผู้ใช้ทุกหน่วยใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อให้เครื่องมือแพทย์มีความพร้อมใช้งาน ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และผู้รับริการพึงพอใจ

 ขอบเขตของงาน

     1.  รับ-จ่าย เก็บรักษาควบคุมพัสดุที่เข้ารับการซ่อม สถิติการซ่อมบำรุง บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องมือ
           และอุปกรณ์สายการแพทย์
     2.  ซ่อมบำรุง วางแผนและดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์
     3.  ดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดัดแปลงแก้ไข และดำเนินการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์
           ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
     4.  ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการซ่อม-สร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ ให้มีคุณภาพ
           ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในด้านวิศวกรรมการแพทย์
     5.  ตรวจสอบและดูแลระบบก๊าซที่ใช้ในการแพทย์

 
 ขอบเขตการให้บริการ

     1. ให้บริการซ่อมแก้ไข ครอบคลุมเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ทุกประเภท ในเวลาราชการ
           ของวันทำการ เวลา 08.00น.-16.00น.
     2.  ให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ครอบคลุมเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ 18 ประเภท
           ในเวลาราชการของวันทำการ เวลา 08.00น.-16.00น.
     3.  ให้บริการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน ครอบคลุมเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ทุกประเภท นอกเวลา
           ราชการและวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]