รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
งานพัฒนาหน่วย
 
พัฒนาด้านโภชนบำบัดอย่างต่อเนื่อง
 
ดาวน์โหลดคู่มือ
 
แนวทางการวินิจฉัยและคู่มือBNT
 
แบบประเมิน BNT010752
 
ภาพกิจกรรม...อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลคุณภาพ ด้านโภชนบำบัด ต้นแบบนำร่อง
 
Contact
htmlCode
ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..

กับ 3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
html code 
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยโภชนบำบัด    รู้จักองค์กร  บุคลากร  
  บุคลากร   
เนื้อหา   
 

 
  1. ภาวะทุพโภชนาการ ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ต่อโรงพยาบาลและประเทศชาติ ต้องสิ้นเปลือง สูญเสียค่าใช้จ่าย และทรัพยากรต่าง ๆ สูงขึ้นโดยใช่เหตุ ทั้งนี้เพราะภาวะทุพโภชนาการในหลาย ๆ กรณี สามารถป้องกันหรือบรรเทาลงได้
  2. ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ แพทย์หญิง ศิริกัญญา สมศรี ได้ศึกษาวิจัยโดย ในปี 2552 ทำการประเมินคัดกรองภาวะทุพโภชนาการผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช เมื่อแรกรับหรือแต่เนิ่น ๆ โดยใช้แบบฟอร์ม BNT พบความชุกของภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยในมะเร็งนรีเวชโดยรวมคือ 81.33% (95% CI 80.57%, 82.10%) แยกเป็นภาวะทุพโภชนาการระดับเล็กน้อย 18.67%, ระดับปานกลาง 21.33%, ระดับรุนแรง 41.33% ค่ามัธยฐานของระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการ 17 วัน (2-64 วัน) ผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการระดับรุนแรง พบว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาพยาบาล 25.81% โดยภาวะทุพโภชนาการมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญ (R=0.49; P<0.0001)
  3. หน่วยโภชนบำบัดได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านโภชนบำบัดอย่างครบวงจร คือมีการประเมินคัดกรองภาวะทุพโภชนาการผู้ป่วยนอก (ผู้ใหญ่) โดยได้รับการสนับสนุนจาก OPD ที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้ป่วยในก็จะได้รับการประเมินคัดกรองเมื่อแรกรับหรือแต่เนิ่น ๆ โดยใช้แบบฟอร์ม BNT และติดตามสมดุลการได้รับสารอาหารขณะรักษาตัวเพื่อปรับการรักษาต่อไป หลังจำหน่าย ผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการระดับปานกลาง-รุนแรง (BNT ระดับ 3-4) ก็จะได้รับการตรวจติดตามเมื่อเยี่ยมบ้าน ซึ่งริเริ่มโดยหน่วย PCU
  4. จากข้อมูลแผนกเวชระเบียน พบว่าในเดือนพฤศจิกายน 2553 มียอดรวมผู้ป่วยจำหน่าย 2,056 ราย มีผู้ป่วยทุพโภชนาการปานกลางและรุนแรงรวม 136 ราย ช่วยให้ปรับค่า RW ได้เพิ่มขึ้นอีก 61.97 ส่งผลให้ รพ.มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยชอบธรรมอีกประมาณ 550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท) ต้องขอขอบคุณกองการพยาบาลและพยาบาลประจำหอผู้ป่วยที่ได้เสียสละ ใช้ความอุตสาหะในกิจกรรมนี้
  5. เป้าหมายคือ เราจะเป็น รพ.ต้นแบบ ริเริ่ม นำร่องระบบโภชนาบำบัดอย่างครบวงจร ซึ่งระบบนี้ยังไม่ปรากฏในสถาบันใดเลยในปัจจุบัน

โดย: พลอากาศตรี วิบูลย์ ตระกูลฮุน
ที่มา:ประชุมวิชาการทางการแพทย์ ครั้งที่ 34 ปี2554

จำนวนทั้งหมด  2 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]