ข้อมูลหน่วย
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ประวัติ
 
รายชื่อผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชา
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: หน่วยงานกองศัลยกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัย และวิชาการ
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2562
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 
การผ่าตัดด้วยกล้อง
 
Collective Review
 
นำเสนอผลงานวิจัย SAGES Meeting 2015
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว ประจำปี 2557
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท...รายละเอียด
Download| เอกสารประชุมวิชาการ
 
Toward a better care for emergency surgical patients
 
PRACTICAL POINTS IN SURGICAL ONCOLOGY
 
Good Surgical Practice: Minimally Invasive Surgery
 
Good Practice in Surgery: Perioperative care
บทความ
เฮฮา...ประสาศัลย์
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
WeBSurge World Electronic Book of Surgery
 
Surgical Infections W-Journals Online
 
MedlinePlus
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

e-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
 0-2534-7096

 

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเท่านั้น รับบริการที่: ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร
html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองศัลยกรรม    ข้อมูลหน่วย  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  


     กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1 โดยเป็นสถาบันสมทบในการผลิตบัณฑิตแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4, 5, 6 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเฉพาะทาง จำนวน 2 สาขา ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป และสาขาประสาทศัลยศาสตร์

     กองศัลยกรรมมีการกำหนดให้ติดประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของภาควิชาศัลยศาสตร์ที่บอร์ดประกาศ เพื่อแจ้งให้บุคลากรในภาควิชาฯ ทราบถึงทิศทางของภาควิชา และเปลี่ยนประกาศเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเกิดขึ้น

     กองศัลยกรรมมีการสื่อสารในลักษณะสองทิศทางในที่ประชุมประจำกองฯ,ประชุมกรรมการและกรรมการบริหารกอง ซึ่งผู้อำนวยการกองเปิดรับความคิดเห็นของบุคลากรในกอง ยกตัวอย่างเช่น ในที่ประชุมสัมมนากองถึงทิศทางการดำเนินงานของกองในอนาคต ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้คณะกรรมการกองฯ จะร่วมวิเคราะห์และ feed back จุดแข็งและจุดอ่อน สิ่งที่ควรพัฒนาในโอกาสต่อไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ Plan-Do-Check-Act ซึ่งต้องพัฒนาตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมแพทย์ทหารอากาศ และเป็นค่านิยมของกองศัลยกรรมด้วย เพื่อให้ครบตามภารกิจหลักมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ตามองค์ประกอบ 9 ด้าน 23 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ได้ดังนี้ ผลการประเมินภาควิชาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.37) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • มาตรฐานที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1,3,6,7,8
  • มาตรฐานที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2,5,9
  • มาตรฐานที่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4
  • มาตรฐานที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ไม่มี
  • มาตรฐานที่อยู่ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ไม่มี