ข้อมูลหน่วย
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ประวัติ
 
รายชื่อผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชา
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: หน่วยงานกองศัลยกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัย และวิชาการ
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 
การผ่าตัดด้วยกล้อง
 
Collective Review
 
นำเสนอผลงานวิจัย SAGES Meeting 2015
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว ประจำปี 2557
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
Download| เอกสารประชุมวิชาการ
 
Good Surgical Practice: Minimally Invasive Surgery
 
Good Practice in Surgery: Perioperative care
บทความ
เฮฮา...ประสาศัลย์
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
China Burns, Wounds & Ulcers
 
WeBSurge World Electronic Book of Surgery
 
Surgical Infections W-Journals Online
 
MedlinePlus
   การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย Embolization

 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองศัลยกรรม    ข้อมูลหน่วย  ประวัติ  
 


     กองศัลยกรรม
ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2492 โดยมีภารกิจหลักในช่วงแรก คือ ให้การดูแลรักษาทหารอากาศที่เจ็บป่วย อนุรักษ์กำลังรบทั้งในยามสงบและในยามสงคราม รวมถึงได้ส่งทีมศัลยแพทย์เข้าร่วมสนับสนุนการรบในสงครามต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากงานด้านศัลยกรรมถือเป็นภารกิจหลักของแพทย์ทหาร จึงได้มีการพัฒนาบูรณาการงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กองศัลยกรรมมีศักยภาพความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ มีความทันสมัยในด้านวิชาการ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้การรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัวของกองทัพอากาศ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยสถานที่ตั้งกองศัลยกรรม เมื่อเริ่มก่อตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 1 ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งไปยังอาคาร 8 ชั้น ตึกสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้นที่ 2 จนกระทั่งปี พ.ศ.2528 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 จนถึงปัจจุบัน โดยในระยะแรกศัลยแพทย์ทุกคนจะทำหน้าที่เป็นศัลยแพทย์ทั่วไป โดยยังไม่มีการแยกเป็นสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันได้พัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาการและกำลังพล ทำให้กองศัลยกรรมมีศัลยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่ครบทุกสาขา

     กองศัลยกรรมได้เริ่มเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านครั้งแรกในปี พ.ศ.2519 โดยทำการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มีแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม ปีละ 4 คน และต่อมาในปี พ.ศ.2534 จึงได้มีการเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา โดยรุ่นแรกมีแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม 2 คน ในปัจจุบันกองศัลยกรรมสามารถให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จำนวน 5 คนต่อปี และแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 3 คนต่อปี เนื่องจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศได้เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นพิเศษให้แก่นักเรียนในชนบท และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ดังนั้นกองศัลยกรรมในฐานะเป็นหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จึงได้ร่วมกับกองแพทยศาสตร์ศึกษาจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตขึ้น โดยทำการเปิดสอนนิสิตแพทย์จนสำเร็จการศึกษามาแล้ว 21 รุ่น และหลักสูตรบัณฑิตศึกษากองศัลยกรรม มีแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาฝึกอบรมทั้งสิ้น 35 รุ่น และแพทย์ประจำบ้านประสาทศัลยศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาอบรมทั้งสิ้น 16 รุ่น

 
วิสัยทัศน์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นกองที่มีมาตรฐานในโรงพยาบาลตติยภูมิ
ที่มีคุณภาพระดับประเทศ

พันธกิจ

ดำเนินการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรม และมีหน้าที่ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์
ให้แก่ นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักเรียนพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ตลอดจนศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางศัลยศาสตร์
 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :: ภาพขนาดใหญ่
 
 
จำนวนทั้งหมด  5 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]