ข้อมูลหน่วย
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ประวัติ
 
รายชื่อผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชา
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: หน่วยงานกองศัลยกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัย และวิชาการ
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 
การผ่าตัดด้วยกล้อง
 
Collective Review
 
นำเสนอผลงานวิจัย SAGES Meeting 2015
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว ประจำปี 2557
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
Download| เอกสารประชุมวิชาการ
 
PRACTICAL POINTS IN SURGICAL ONCOLOGY
 
Good Surgical Practice: Minimally Invasive Surgery
 
Good Practice in Surgery: Perioperative care
บทความ
เฮฮา...ประสาศัลย์
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
China Burns, Wounds & Ulcers
 
WeBSurge World Electronic Book of Surgery
 
Surgical Infections W-Journals Online
 
MedlinePlus
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองศัลยกรรม    ข้อมูลหน่วย  รายชื่อผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชา  


น.อ.นพดนัย  ชัยสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองศัลยกรรม

 • น.อ.อัศวิน  คนชม                   หัวหน้าสาย ศัลยกรรมทั่วไป 1
 • น.อ.ฉัตรชัย  สุนทรธรรม           หัวหน้าสาย ศัลยกรรมทั่วไป 2
 • น.อ.กลินท์  พนมมาศ               หัวหน้าสาย ศัลยกรรมประสาท
 • น.ต.ธีรศักดิ์  จิรวงศ์บุญรอด       หัวหน้าสาย ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
 • น.อ.ณัฎฐวุฒิ  เจียมไชยศรี        หัวหน้าสาย ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
 • น.ท.วิษณุ  เพ็งอุ่น                   หัวหน้าสาย ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
 • น.อ.หญิงจันทิรา  คงศักดิ์          หัวหน้าสาย ศัลยกรรมเด็ก
 • น.อ.นคร  บุญมี                       หัวหน้าสาย ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

แพทย์ศาสตรศึกษา

 • น.อ.ณัฎฐวุฒิ  เจียมไชยศรี       หน.
 • น.ท.สุรินท์นาท เจริญจิตต์         เลขานุการ
 • น.ต.เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล, ร.อ.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์, ร.อ.ชาญชัย สุวรรณกิจ    ผู้ดูแลปี 4
 • ร.อ.เจษฎา อธิกคุณากร, ร.อ.ณพงศ์ กิจพาณิชย์, ร.อ.วรากร จ่าแสนชื่น   ผู้ดูแลปี 5
 • น.ต.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์, ร.อ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด, ร.อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ     ผู้ดูแลปี 6

แพทย์ประจำบ้าน

 • น.อ.ปณต  ยิ้มเจริญ      หัวหน้า
 • น.ท.หญิงอรพิชญ์ ขยันกิจ     เลขานุการ
 • นพ.สิทธิชัย ควชุกุล

ด้านอื่น ๆ

 • น.อ.นคร บุญมี                   ดูแลรักษาพยาบาล CLT
 • ร.ท.ณัฐพล เลิศการค้าสุข     เวชระเบียน
 • น.ท.วรพจน์ วิทยกฤตศิริกุล ,น.ต.อธิคม ถนัดพจนามาตย์     พัสดุ
 • น.ท.สุรินท์นาท เจริญจิตต์     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • น.ท.สุรินท์นาท เจริญจิตต์     ประชาสัมพันธ์