ข้อมูลหน่วย
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ประวัติ
 
รายชื่อผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชา
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: หน่วยงานกองศัลยกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัย และวิชาการ
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 
การผ่าตัดด้วยกล้อง
 
Collective Review
 
นำเสนอผลงานวิจัย SAGES Meeting 2015
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว ประจำปี 2557
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
Download| เอกสารประชุมวิชาการ
 
PRACTICAL POINTS IN SURGICAL ONCOLOGY
 
Good Surgical Practice: Minimally Invasive Surgery
 
Good Practice in Surgery: Perioperative care
บทความ
เฮฮา...ประสาศัลย์
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
China Burns, Wounds & Ulcers
 
WeBSurge World Electronic Book of Surgery
 
Surgical Infections W-Journals Online
 
MedlinePlus
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองศัลยกรรม    ข้อมูลหน่วย  รายนามบุคลากร  
 

กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช แบ่งการจัดหน่วย ดังนี้

1. หน่วยรักษาพยาบาล แบ่งเป็น

  • ศัลยกรรมทั่วไป
  • ศัลยกรรมประสาท
  • ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
  • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
  • ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
  • ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
  • ศัลยกรรมเด็ก

2. หน่วยธุรการกองศัลยกรรม แบ่งเป็น

  • งานสารบรรณ
  • งานเลขานุการแพทย์
  • งานพิมพ์
 


ตำแหน่ง

เงินเดือน

เหล่าทหาร

จำนวน

ผู้อำนวยการกองน.อ.พิเศษพ.

1

นายแพทย์น.อ.พิเศษพ.

10

นายแพทย์น.อ.พ.

6

นายแพทย์น.ท.พ.

6

นายแพทย์น.ต.พ.

2

นายแพทย์ร.อ.พ.

10

นายแพทย์ร.ท.พ.

2

นายแพทย์ร.ต.พ.

0

นายทหารธุรการ ชั้นสัญญาบัตร--

0

นายทหารธุรการ ชั้นประทวนพ.อ.อ.สบ.

1

 


พล.อ.ท. สญชัย ศิริวรรณบุศย์


พล.อ.ท. โพชฌงค์ ซื่อสัตย์


พล.อ.ท. ณรงค์ภพ ชุ่มสวัสดิ์


พล.อ.ท. ชูพันธ์ ชาญสมร


พล.อ.ท. ศุภโชค จิตรวาณิช


พล.อ.ท. สุชิน บุญมา


พล.อ.ท.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ


พล.อ.ต. ศรีชัย ชัยพฤกษ์


พล.อ.ต. วิบูลย์ ตระกูลฮุน


พล.อ.ต. กมล วัฒนไกร


พล.อ.ต. ยอด สุนทร-วิจารณ์


พล.อ.ต.นิพนธ์ รุทธพิชัยรักษ์


พล.อ.ต.วุฒิพันธุ์  บรรจง


น.อ. ยอดรัก ประเสริฐ

 
 

 

 

1. ร.ต.สมพงษ์ ม่วงประเสริฐ
2. พ.อ.อ. นันท์นภัส ศรีโสภา
3. นางสาว รัดใจ เทศคง
4. นางสาว ศันสนีย์ เขมะปัญญา
5. นาง วรรัตน์ ฤกษ์เย็น
6. นางสาว รุ่งอรุณ บุญใหม่    
7. นาย คฑาวัสส์ แสงสุดตา

 
 
จำนวนทั้งหมด  5 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]