กองกุมารเวชกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ
 
ภารกิจ
 
การจัดส่วนราชการ
 
สถานภาพกำลังพล
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
บทความทางวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
ผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2553-2555(ม.ค.-เม.ย.)
 
การติดตามตัวชี้วัด
บริการประชาชน
 
แผ่นพับขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม
เอกสารเผยแพร่ความรู้/แผ่นพับ
 
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ OPD
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหีด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
 
Allergy Asthma & Immunology
 
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Mix & Match: Neonatology & Nephrology (1/8/2017)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Mix & Match: Neonatology & Nephrology  ปาฐกถาพิเศษ "ความก้าวหน้าในการดูแลทารกแรกเกิดจากปัจจุบันสู่อนาคต" โดย รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุบลวรรณ บังเกิดสุข โทร 0-2534-7306-7  ...  ลงทะเบียน อ่านต่อ


 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (30/5/2017)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ที www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02 534 7306-7  ... ดาวน์โหลดเอกสารแนบอ่านต่อ


 บทความทางวิชาการ: การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ OPD (16/2/2017)
     เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญมากในปัจจุบัน ปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาคือการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม พบว่ามีการใช้ยาในห้องตรวจผู้ป่วยนอกอย่างไม่สมเหตุสมผลประมาณร้อยละ 50 เช่น การเลือกชนิดของยา ขนาดยา ระยะเวลาในการให้ยา และการให้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น  ...>>  ATB swardship in OPDอ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
.
 รับมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 (19/6/2017)
     น.อ.หญิงศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ กุมารแพทย์หัวหน้าศูนย์โรคภูมิแพ้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มธ. รับมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 ระดับปริญญาเอก เรื่อง “การศึกษาความชุกและความรุนแรงของโรคหืด โรคเยื่อบุจมูกและตาอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ของประชากรเด็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี พ.ศ. 2560: multi-center, multi-country study” โดย ดร.วิภารัตน์อ่านต่อ


 Farewell party ส่งน้องพี่กองกุมารฯ (13/6/2017)
     กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงาน "Farewell party ส่งน้องพี่กองกุมารฯ" เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 เพื่อแสดงความขอบคุณและยินดีที่แพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 6 ท่าน โดยมี น.อ.นภ ตู้จินดา ผอ.กกม. เป็นประธานในพิธี FAREWELL PARTY ส่งน้องพี่กองกุมารฯ 7 มิ.ย.60   ..... อ่านต่อ


 Interhospital Pediatric Chest Cnference ครั้งที่ 3/2560 (30/5/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่นและ รพ.ตำรวจ ร่วมกับชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง จัดการประชุม Interhospital Pediatric Chest Cnference ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารคุ้มเกศ ...  อ่านต่อ


 Little Camp 2017 (10/4/2017)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัด "ค่ายปิดเทอม ประจำปี 2560 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ." ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. - 7 เม.ย.2560 ให้แก่บุตรหลานบุคลากร รพ.ฯ ที่มีอายุระหว่าง 7 -12 ปี โดย พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดค่าย เมื่อ 23 มี.ค.60 .... อ่านต่อ


 Little Camp 2017 (24/3/2017)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัด "ค่ายปิดเทอม ประจำปี 2560 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ." ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. - 7 เม.ย.2560 ให้แก่บุตรหลานบุคลากร รพ.ฯ ที่มีอายุระหว่าง 7 -12 ปี โดย พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดค่าย เมื่อ 23 มี.ค.60 .... อ่านต่อ


ทั้งหมด..