กองกุมารเวชกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ
 
ภารกิจ
 
การจัดส่วนราชการ
 
สถานภาพกำลังพล
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
บทความทางวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
 
ผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2553-2555(ม.ค.-เม.ย.)
 
การติดตามตัวชี้วัด
บริการประชาชน
 
แผ่นพับขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม
เอกสารเผยแพร่ความรู้/แผ่นพับ
 
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ OPD
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
 
สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหีด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
 
Allergy Asthma & Immunology
 
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 ปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (21/5/2018)  
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ) ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ขออภัยในความไม่สะดวก  อ่านต่อ..


 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (30/5/2017)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ที www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02 534 7306-7  ... ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  อ่านต่อ..


 บทความทางวิชาการ: การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ OPD (16/2/2017)
     เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญมากในปัจจุบัน ปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาคือการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม พบว่ามีการใช้ยาในห้องตรวจผู้ป่วยนอกอย่างไม่สมเหตุสมผลประมาณร้อยละ 50 เช่น การเลือกชนิดของยา ขนาดยา ระยะเวลาในการให้ยา และการให้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น  ...>>  ATB swardship in OPD  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 

 
   BAH CHANNEL: Bhumibol Adulyadej Hospital


BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital

 

   ภาพกิจกรรม
 
.
 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้และการแปลผลแบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญา (2/5/2018)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้และการแปลผลแบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญา Wechster Intelligence Scale for Children : Fifth Edition (WISC-V) เพื่อให้นักจิตวิทยาคลินิกเพิ่มพูนความรู้ สามารถใช้และแปลผลการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการปรึกษาส่งต่อผู้ป่วยต่อไป โดยได้เชิญ ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร และมีบุคลากรทั้งภายในและภายนอกอ่านต่อ


 Work shop กลเม็ด เคล็ด(ไม่)ลับ การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ (24/4/2018)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลเม็ด เคล็ด(ไม่) ลับ การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ" โดยคุณวิบูลย์ นุชนิยม ผู้เชี่ยวชาญการใช้หนังสือภาพสำหรับเด็ก ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการอ่านให้สนุก และเคล็ดลับการต่อยอดกิจกรรมหรรษาจากหนังสือภาพ และมีอาจารย์ ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรมจำนวน 74 คน เมื่อ 20 เม.ย.61   ... อ่านต่อ


 โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย (20/4/2018)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียและครอบครัว Hemophilia day เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต โดยมีแพทย์ พยาบาล และนักจิตวิทยา กองกุมารเวชกรรม และคุณเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ รองประธานชมรมผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อ 19 เม.ย.61 ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..