กองการพยาบาล
 
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ
 
ภารกิจ
 
การจัดส่วนราชการ
 
สถานภาพกำลังพล
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ/ที่ตั้ง ชั้น 4 อาคารศูนย์มะเร็ง
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
วิจัยและวิชาการ
 
พัฒนาคุณภาพ
 
NSO News
 
NSO News ปีที่ 7 ฉบับที่ 10
 
บริการประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
สภาการพยาบาล
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.กพย. (21/9/2015)
     ขอแสดงความยินดีกับ น.อ.หญิง นรีกุล จิตตบุณย์ ผอ.กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ที่มา: Nid Cholaros  อ่านต่อ..


 แจ้งย้ายสำนักงานและเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ (15/7/2015)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์มะเร็ง ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.58 และขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 

 
   ภาพกิจกรรม
 
.
 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล (6/10/2017)
     น.อ.หญิง นรีกุล จิตตบุณย์ ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและอำนาจบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผอ.กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ให้แก่ น.อ.หญิง อิสริยา พิณพรหมราช เมื่อ 2 ต.ค.60  ... อ่านต่อ


 โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการที่ดีให้กับพนักงานช่วยการพยาบาล (30/8/2017)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการที่ดีให้กับพนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อให้พนักงานช่วยการพยาบาลมีการพัฒนาพฤติกรรมบริการและจิตบริการที่ดีขึ้น ให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและมีความพึงพอใจ โดยมีพนักงานช่วยการพยาบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน 230 คน เมื่อ 25 ส.ค.60 ... อ่านต่อ


 จัดการอบรม Advance Cardiac Life Support สำหรับพยาบาล (8/8/2017)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการอบรม Advance Cardiac Life Support สำหรับพยาบาล เพื่อให้พยาบาลสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรพยาบาลมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการดูแลให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นคืนสภาพปกติได้อย่างปลอดภัย โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 105 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 35 คน ตั้งแต่วันที่ 2-4 ส.ค.60     ... อ่านต่อ


 พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2560 (11/7/2017)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2560 จำนวน 55 คน เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลใหม่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการทำงาน โดยมี พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 60  ...   อ่านต่อ


 พิธัเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานช่วยการพยาบาล รุ่น 56 ประจำปี 2560 (11/7/2017)
     กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการฝึกอบรมพนักงานช่วยการพยาบาลใหม่ รุ่น 56 ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการดูแลและให้บริการพยาบาลเบื้องต้นพร้อมที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ พิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 60 ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..