ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 •  


  ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์
  เป้าหมายของ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นศูนย์การแพทย์ระดับตติยภูมิ อย่างที่เป็นอยู่ ทางโรงพยาบาลยังมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาให้กลายเป็น "หน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง" หรือ Excellence Service Center ซึ่งมีความหมายว่าเป็นโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การรักษาเฉพาะโรค มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลสูง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งต้องใช้ทรัพยากรระดับสูง ได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ศูนย์การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ศูนย์การรักษาโรคหัวใจ ศูนย์การรักษาโรคมะเร็ง ศูนย์การรักษาโรคไต
   
  จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2546 พบว่าอัตราการเสียชีวิตของประชากรจากโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ คิดเป็นอัตรา 78.9 ต่อประชากร 1 แสนคน อันดับสองเป็นสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุคิดเป็น 56.9 ต่อประชากร 1 แสนคน อันดับสามคือผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดคิดเป็น 27.7 ต่อประชากร 1 แสนคน ทั้งสามกลุ่มโรคเป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นปัญหาที่สำคัญต่อระบบสุขภาพในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลระดับศักภาพสูง ให้พัฒนาเป็น ศูนย์บริการตติยภูมิ (Tertiary Care) เฉพาะด้าน หรือหน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง (Excellent Center) โดยการคัดสรรพิจารณาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ จากศักยภาพที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร เครื่องมือและความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจากการพิจารณานี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จำนวนโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งสิ้น ดังนี้
  ศูนย์การรักษาโรคมะเร็ง (Cancer Excellent Center)
  ทั่วประเทศสามารถทำได้ 10 แห่ง
  ศูนยการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Trauma Excellent Center)
  ทั่วประเทศทำได้ 29 แห่ง
  ศูนย์การรักษาโรคหัวใจ (Cardiac Excellent Center)
  ทั่วประเทศสามารถทำได้ 23 แห่ง
   
  ปัจจุบันจากการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข เห็นเหมาะสมให้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นหน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent Center) 4 สาขา ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ ศูนย์โรคไต ศูนย์อุบัติเหตุ และศูนย์มะเร็ง ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลแถบชานเมืองกรุงเทพฯเพียงแห่งเดียว ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นหน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง

  <<- BACK
      สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง