ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 •  


  หน่วยสนับสนุนการรักษาพยาบาล
  นอกจากหน่วยงานระดับกองซึ่งดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางและ หน่วยงานระดับศูนย์ตติยภูมิแล้ว รพ.ภูมิพลอดุลยเดชได้จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการรักษาพยาบาลระดับหน่วยโดยมีวัตถุประสงค์ ให้เป็นหน่วยกลางช่วยการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั้งโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยของกองใดก็ตาม โดยช่วยเหลือและสนับสนุนด้านอุปกรณ์ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ ...
   
  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ และคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มีหน้าที่สอดส่องและติดตาม (Surveillance) การเกิดโรคติดเชื้อที่ทำให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรคที่ระบาดหรืออาจจะระบาดในโรงพยาบาลได้ และโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งรายงาน รวบรวมสถิติวางนโยบายในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ตลอดจนวางแนวทางปฏิบัติการทำความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ อาหารและน้ำในโรงพยาบาล ให้การศึกษาและแนะนำแก่แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เกี่ยวกับวิธีการและการป้องกันการแพร่กระจายของโรค กำหนดวิธีการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ตลอดจนการให้ภูมิคุ้มกัน เสนอแนะการใช้ยาต้านจุลชีพ

  การพัฒนาหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

  จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ป้องกันตนเองซึ่งช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติในการควบคุมการติดเชื้อได้ดีขึ้น จัดทำมาตรฐาน นโยบาย และแนวปฏิบัติสำหรับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้แก่หอผู้ป่วย และหน่วยงานอื่นๆ เป็นที่ปรึกษาให้กับหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมทั้งให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อได้จัดการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้กับแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาลใหม่พนักงานช่วยการพยาบาล นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และตามที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุน นอกจากนั้นยังจัดการอบรม การจัดการมูลฝอยให้กับพนักงานทำความสะอาด เป็นสถานที่ศึกษา ดูงานการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ให้กับพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย


  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อและคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มีส่วนสำคัญในการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้รับการ
  รับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา ในการเยี่ยมสำรวจทุกครั้ง งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจะได้รับคำชื่นชมจากผู้เยี่ยมสำรวจเสมอ และได้รับเกียรติในการนำเสนอผลงานในการประชุมประจำปีมหกรรมคุณภาพแห่งชาติ (HA national forum) หลายครั้ง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่โรงพยาบาลอื่น ๆ


  ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่โรค SARS(Severe Acute Respiratory Syndrome) และโรคไข้หวัดนกนั้น หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อมีส่วนสำคัญในการดำเนินการให้เกิดการเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ อุปกรณ์ป้องกันตัว ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และการให้ความรู้แก่บุคลากร

  การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเริ่มต้นที่คน
  นอกจากนั้นหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อยังได้เข้าร่วมวิจัยในโครงการวิจัยต่าง ๆ ได้แก่ โครงการวิจัยผลของการอบรมต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2545 โครงการวิจัยประสิทธิผลของการรายงานอัตราการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดกลับไปยังศัลยแพทย์ในการลดอัตราการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี 2548 และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาการพยาบาลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในการ Benchmarking เรื่องการป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในปี 2550 และได้ดำเนินการโครงการลดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Associated Pneumonia, VAP) ในปี 2551 ..


  <<- BACK
      สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง