ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH Channel Official
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

e-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
 0-2534-7096

 

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเท่านั้น รับบริการที่: ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร
html code 
 
 • ผู้บริหาร
 •  

   

  ๑. นาวาอากาศเอก ทิพย์ นาถสุภา

  ๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๑ - ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๖

  ๒. พลอากาศตรี เจือ ปุญโสนี

  ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๖ - ๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๗
  ๓. นาวาอากาศโท - พลอากาศตรี ตระกูล ถาวรเวช รักษาราชการ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๗ - ๑ มกราคม ๒๕๐๐
  ๑ มกราคม ๒๕๐๒ - ๑ มกราคม ๒๕๐๓
  ๔. พลอากาศจัตวา สดับ ธีระบุตร ๑ มกราคม ๒๕๐๐ - ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑
  ๕. นาวาอากาศเอก - พลอากาศตรี ระวิง สมบูรณวณิชย์ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑ - ๑ มกราคม ๒๕๐๒
  ๑ มกราคม ๒๕๐๓ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๗
  รักษาราชการ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๗ - ๑ ตุลาคม ๒๕๐๘
  ๖. พลอากาศตรี น้อย ปาณิกบุตร ๑ ตุลาคม ๒๕๐๘ - ๑ เมษายน ๒๕๑๘
  ๗. พลอากาศตรี เทอญ สุขะเนนย์ ๑ เมษายน ๒๕๑๘ - ๗ ตุลาคม ๒๕๒๐
  ๘. พลอากาศตรี ประสาน ดารานนท์ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๒
  ๙. พลอากาศตรี จีรัง จุลชาต ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ - ๗ ตุลาคม ๒๕๒๓
  ๑๐. นาวาอากาศเอก - พลอากาศตรี ประกอบ บุรพรัตน์ รักษาราชการ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๔
  ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘
  ๑๑. พลอากาศตรี กิตติ เย็นสุดใจ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒
  ๑๒. พลอากาศตรี ธวัชชัย เฟื่องวุฒิราญ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๓
  ๑๓. พลอากาศโท สมโมทย์ โยธะพันธุ์ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
  ๑๔. พลอากาศตรี สญชัย ศิริวรรณบุศย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๗
  ๑๕. พลอากาศตรี อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙
  ๑๖. พลอากาศตรี ชวัช ชูธงชาติ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑
  ๑๗. พลอากาศตรี ธีระ ตั้งตรงจิตต์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒
  ๑๘. พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓
  ๑๙. พลอากาศตรี พีระพันธ์ ประทีปรัตน์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
  ๒๐. พลอากาศตรี ยงยุทธ วงศ์เลิศวิทย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘
  ๒๑. พลอากาศตรี อภิชาติ โกยสุขโข ๑ เมษายน ๒๕๔๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐
  ๒๒. พลอากาศตรี ศรีชัย ชัยพฤกษ์ ๑ เม.ย. ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
  ๒๓. พลอากาศตรี ชูพันธ์ ชาญสมร ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
  ๒๔. พลอากาศตรี สุชิน บุญมา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
  ๒๕. พลอากาศตรี ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
  ๒๖. พลอากาศตรี สันติ ศรีเสริมโภค ๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
  ๒๗. พลอากาศตรี อภิชาต พลอยสังวาลย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
   ๒๘. พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔


  <<- BACK