รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และเกิน 5 ล้านบาท สำหรับ สสจ . รพศ ./ รพท . และ รพช
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
ร่วมกันเติมน้ำใจ ให้โอกาสในการเพิ่มการรับการรักษาทางการแพทย์
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทยธนชาต
049-2-92670-4
Line: @bhumibolhospital
Facebook: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.
0-2534-7890
html code 
 
 • ข้อมูลหน่วย
 •  
   
             รงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล แก่ทหาร  ข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป แต่เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยมารับการรักษาเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตลอด ดังนั้นปริมาณข้อมูลการรักษาพยาบาลจึงมีเป็นจำนวนมากมาย
  ซึ่งยากแก่การบริหาร จัดการ รวมทั้งแพทย์ตามกองต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมีความตื่นตัวในการเสนอผลงานด้านวิชาการในการประชุมวิชาการประจำปีของโรงพยาบาลอย่างมาก ทำให้แพทย์ของโรงพยาบาลมีความคิดและข้อเสนอถึงฝ่ายบริหารให้ทำการปรับปรุงแผนกทะเบียนสถิติ ในด้านการจัดเก็บข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาล
       
      
            
  ลายปี พ.ศ. ๒๕๒๓  ทางโรงพยาบาลได้มอบหมายให้   น.ท.อวยชัย   เปลื้องประสิทธิ์ ทำการปรับปรุงแผนกทะเบียนสถิติ ทำให้สามารถจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบ และรายงานสถิติผู้ป่วยได้เกือบสมบูรณ์ แต่ปัญหาในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ก็ยังมีอุปสรรคมากมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลในสมัยนั้น และ น.ท.อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์  หัวหน้าแผนกทะเบียนสถิติ จึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้สำหรับการพัฒนาระบบงาน   และบริหารข้อมูลในโรงพยาบาลให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

        

          นปี พ.ศ. ๒๕๒๔  หัวหน้าแผนกทะเบียนและสถิติได้ขอความร่วมมือจาก รศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วางแผนวิเคราะห์ระบบงานทะเบียนผู้ป่วยใน ซี่งแผนกทะเบียนและสถิติก็สามารถรายงานสถิติผู้ป่วยในประจำเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม ๒๕๒๔  โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ ได้สำเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๕  จากความสำเร็จดังกล่าว ทำให้ฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล และหัวหน้าแผนกทะเบียนสถิติ  มีความมั่นใจที่จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานอื่น ๆ ของโรงพยาบาลต่อไปจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใช้คอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อวางระบบงานของโรงพยาบาลใหม่ และวางแผนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในอนาคต คณะกรรมการได้พิจารณาถึงโครงการและทำการวิเคราะห์ระบบ โดยจ้างผู้ชำนาญการจากสถาบันการศึกษา ๒ แห่ง คือ สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตคุณทหารลาดกระบัง และจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมดำเนินการ

             

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  คณะกรรมการโครงการคอมพิวเตอร์ของกองทัพอากาศ มีคำสั่งให้ทุกหน่วยใช้งานร่วมกับเครื่อง BURROUGH 6700 ของสำนักวิจัยระบบคำนวณ ศวอ.ทอ. แต่คณะกรรมการของโรงพยาบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปริมาณข้อมูลและงานต่าง ๆ  ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และต้องดำเนินการให้ทันต่อการศึกษาวิจัย และการบริการรักษาผู้ป่วย อีกทั้งงานบางส่วนของโรงพยาบาลเป็นงานที่จำเป็นต้องดำเนินการตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากใช้ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับสำนักวิจัยระบบคำนวณ ศวอ.ทอ. จะมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลของกองทัพอากาศ ดังนั้น เพื่อปรับปรุงด้านการบริการผู้ป่วยให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการองโรงพยาบาลจึงได้เสนอความต้องการกับคณะกรรมการโครงการคอมพิวเตอร์กองทัพอากาศ ขอมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการเอง

             

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  พล.อ.ต. ประกอบ  บุรพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในสมัยนั้น ได้แต่งตั้ง น.อ.อวยชัย  เปลื้องประสิทธิ์  เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำการจัดวางแผนระบบงานคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้ในโรงพยาบาลโดยได้แนวคิดจากแพทย์และเจ้าหน้าที่กองต่าง ๆ ในที่สุดคณะกรรมการได้พิจารณาเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  คือเครื่อง PERKIN ELMER 3230 จากบริษัทล็อกซเลย์ฯ        ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทโปรเฟสชั่นแนลคอมพิวเตอร์ จำกัดโดยวิธีการเช่า และในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๘  ได้มีการลงนามเซ็นสัญญาเช่าโดยสัญญามีกำหนด ๓ ปี คือ ตั้งแต่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘  ถึง ๒๙ กันยายน ๒๕๓๑  ในวงเงินประมาณ ๑๔ ล้านบาท และได้จัดจ้างบริษัทล็อกซเลย์ฯ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม โดยได้เริ่มมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเริ่มพัฒนาระบบ ซึ่งได้พัฒนาระบบเวชระเบียนเป็นระบบแรก มีการบันทึกข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี และในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๙  ได้มีพิธีเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการ โดยได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด

   
         รงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จึงนับเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งแรกที่นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ และเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ ได้มาศึกษาและนำไปพัฒนาระบบของตัวเองต่อไป ต่อมาในปี ๒๕๓๒  เครื่อง PERKIN ELMER 3230  ที่ใช้อยู่เดิมไม่สามารถรองรับปริมาณและข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นได้ จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่จนกระทั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๔  ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่เข้ามาใช้งาน โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ ๓๐ ล้านบาทจากมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในการจัดหาเครื่องมินิคอมพิวเตอร์
  CONCURRENT รุ่น MICRO 5 ES และเครื่องลูกข่าย จำนวน ๑๒๐ ชุด  เพื่อติดตั้งให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้งานรวมทั้งสิ้น ๓๒ ระบบ

   
                                                   เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ CONCURRENT รุ่น MICRO 5 ES
                   
   
   
   
      
   
           

  <<- BACK