รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และเกิน 5 ล้านบาท สำหรับ สสจ . รพศ ./ รพท . และ รพช
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 
htmlCode

 5 วิธีง่าย ๆ จ่ายเงินผ่าน
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
1. ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android
2. เปิดแอป กดสัญลักษณ์ ตัว B อยู่มุมบนขวา
3. กดเลือกรายการที่ต้องการชำระ
4. เลือกวิธีชำระเงิน (บัตรเครดิต/ QR Code)
5. ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุดให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ

เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2566
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
 
 • ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
 •  


  ระบบสารสนเทศงานโรงพยาบาล..ในปัจจุบัน
  จากระบบงานทั้ง ๑๒ ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้งานนั้น ทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ สามารถให้บริการในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

         
    ๑.  ระบบเวชระเบียน 

    ๒.  ระบบห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 

    ๓.  ระบบรังสีกรรม  

    ๔.  ระบบเภสัชกรรม 

    ๕.  ระบบพยาธิกรรม 

    ๖.  ระบบหอผู้ป่วยใน 

    ๗.  ระบบห้องผ่าตัด

    ๘.  ระบบกำลังพลและเงินเดือน

    ๙.  ระบบบัญชี

   ๑๐. ระบบพัสดุ   

   ๑๑. ระบบค่ารักษาพยาบาล 

   ๑๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร           หลังจากใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบเดิมมาระยะหนึ่ง  คณะกรรมการสาร
  สนเทศ ได้มีแนวคิดที่         จะพัฒนางานในส่วนของการสั่งยาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์ เพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องของข้อมูล  จึงได้ร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างพัฒนาโปรแกรมการสั่งยาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์ ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  โดยระบบงานดังกล่าวแพทย์จะเป็นผู้สั่งการรักษาซึ่งประกอบด้วยการสั่งยา  การสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งตรวจรังสีกรรม  การบันทึกผลการวินิจฉัยโรค ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น และศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้งานให้แก่แพทย์ในโรงพยาบาล    ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแพทย์ทุกท่านเป็นอย่างดี หลังจากได้จัดอบรมวิธีการใช้งานเรียบร้อยแล้ว   จึงได้เริ่มใช้ระบบการสั่งยาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์  ตั้งแต่เดือน ก.ค. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา
     ซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับ
  ความสะดวก รวดเร็วและลดระยะเวลาในการรอคอยลงได้ ..


   

   


   

      


  <<- BACK