รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และเกิน 5 ล้านบาท สำหรับ สสจ . รพศ ./ รพท . และ รพช
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 
htmlCode

"สืบสานธารน้ำใจ บุญใหญ่แห่งปี"
เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/17177_qr%2074.jpg

บริจาคผ่านบัญชีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 065-069548-8 หรือ สแกน QR Code e-Donation จะลดหย่อนภาษีได้ทันที ไม่ต้องอนุโมทนาบัตร

หากโอนแล้วต้องการขออนุโมนทาบัตรส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ในการจัดส่งได้ที่
📲 LINE : @bhumibolhospital

 

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
html code 
 
 • ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 •  


  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
      
        ที่มาของโครงการ สืบเนื่องจากโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ (Model2) (ผู้ป่วยนอก)
  จำนวน 27 คลินิก กำหนดให้ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิหลักโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.เข้ารับบริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น ที่เป็นหน่วยปฐมภูมิโดยกรณีส่งตัวจะต้องออกใบส่งตัวจากคลินิก ฯ
           จากโครงการดังกล่าว ทำให้คลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำเป็นต้องมีการพัฒนา
  โปรแกรม ที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับบริการ และออกใบส่งตัว-รับใบตอบกลับระหว่างกัน ที่สามารถ
  เชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยเข้าไว้ด้วยกัน เสมือนคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็น OPD หนึ่งในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ
   

  ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พ.อ.
   วันพฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2552
       ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

        1)  มีฐานข้อมูลกลางของผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทั้งที่เกิดจากการรับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาล
                 ภูมิพลอดุลยเดช ฯ เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
        2)  พัฒนาระบบการส่งตัวผู้ป่วย ให้มีการจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเสมือน ส่ง OPD Card มาพร้อมใบส่งตัว
                 อันจะทำให้เกิดประโยชน์สุดต่อการดูแลผู้ป่วย
        3)  สร้างให้เกิดช่องทางในการถ่ายทอดความรู้จากแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ ไปยังแพทย์
                 ในคลินิกชุมชนอบอุ่น
        
       รูปแบบการรับส่งข้อมูลผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ ๒๗ คลินิก (Model 2)
      ระยะเวลาการดำเนินการ : ระยะเวลาดำเนินการโครงการจัดทำรับส่งผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 27 คลินิก
                                       (Model 2) ประมาณ 270 วัน 
      แนวทางการจัดทำโครงการ : 
            ส่วนที่ ๑   ระหว่าง สปสช.กทม.และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ
            ส่วนที่ ๒   ระหว่าง สปสช.กทม.และแต่ละคลินิก ๒๗ สัญญา
                         * การรับเงินผ่านทุกคลินิก
                           กรรมการกลาง ทำหน้าที่ตรวจรับและจ่ายเงินในแต่ละงวด
                         * กรรมการกลางประกอบด้วยตัวแทนจากคลีนิก, สปสช.กทม.และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ

      ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ รพ.ภูมิพล ฯ :  มูลค่ารวม ประมาณ ๒.๙๔ ล้านบาท  
          * 
  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ Application
          * เครื่องพิมพ์ชนิด Laser
            เช่าสัญญาน Leased Line พร้อมเดินสายเชื่อมโยงภายใน
          * โปรแกรมระบบงานบริหารฐานข้อมูลส่วนกลาง และโปรแกรม 
            ระบบงานรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
       
      ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ Clinics :  มูลค่ารวม ประมาณ ๔.๙ ล้านบาท 
          * เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับคลินิก ๆ ละ ๑ ชุด
          * เครื่องUPS คลินิก ๆ ละ ๑ ชุด
          * Firewall Zyxel Zywall 2+ คลินิก ๆ ละ ๑ ชุด
          * ติดตั้ง ดูแลระบบ Firewall ระยะเวลา ๑ ปี
          * อบรมการติดตั้งและใช้งาน  ๒ ครั้ง
           *ค่าเช่า ADSL 2/1 Mbps ระยะเวลาคลินิกละ ๑ ปี
          * ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม Hospital OS
   
      การดำเนินงาน
          * โครงการนำร่องติดตั้งระบบที่ ๔ คลินิก โดย
          * เป็นการทดสอบระบบ ใน ๒ คลินิก
          *เป็นการทดสอบการติดตั้งระบบ ใน ๒ คลินิก
          *การอบรมการใช้งาน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน สำหรับแพทย์ และเจ้าหน้าที่รับส่งข้อมูล
          *แต่ละคลินิกสามารถใช้งานระบบได้

    
   
    29/01/2553 

  <<- BACK
     รายการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง