ข้อมูลหน่วย
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ประวัติ
 
รายชื่อผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชา
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: หน่วยงานกองศัลยกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัย และวิชาการ
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2563
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2562
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 
การผ่าตัดด้วยกล้อง
 
Collective Review
 
นำเสนอผลงานวิจัย SAGES Meeting 2015
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว ประจำปี 2557
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท...รายละเอียด
Download| เอกสารประชุมวิชาการ
 
BasicEndoscopy Workshop for general surgery resident and G.I. fellow
 
Toward a better care for emergency surgical patients
 
PRACTICAL POINTS IN SURGICAL ONCOLOGY
 
Good Surgical Practice: Minimally Invasive Surgery
 
Good Practice in Surgery: Perioperative care
บทความ
เฮฮา...ประสาศัลย์
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
WeBSurge World Electronic Book of Surgery
 
Surgical Infections W-Journals Online
 
MedlinePlus
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองศัลยกรรม  ข้อมูลหน่วย  
 


     กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1 โดยเป็นสถาบันสมทบในการผลิตบัณฑิตแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4, 5, 6 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเฉพาะทาง จำนวน 2 สาขา ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป และสาขาประสาทศัลยศาสตร์

     กองศัลยกรรมมีการกำหนดให้ติดประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของภาควิชาศัลยศาสตร์ที่บอร์ดประกาศ เพื่อแจ้งให้บุคลากรในภาควิชาฯ ทราบถึงทิศทางของภาควิชา และเปลี่ยนประกาศเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเกิดขึ้น

     กองศัลยกรรมมีการสื่อสารในลักษณะสองทิศทางในที่ประชุมประจำกองฯ,ประชุมกรรมการและกรรมการบริหารกอง ซึ่งผู้อำนวยการกองเปิดรับความคิดเห็นของบุคลากรในกอง ยกตัวอย่างเช่น ในที่ประชุมสัมมนากองถึงทิศทางการดำเนินงานของกองในอนาคต ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้คณะกรรมการกองฯ จะร่วมวิเคราะห์และ feed back จุดแข็งและจุดอ่อน สิ่งที่ควรพัฒนาในโอกาสต่อไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ Plan-Do-Check-Act ซึ่งต้องพัฒนาตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมแพทย์ทหารอากาศ และเป็นค่านิยมของกองศัลยกรรมด้วย เพื่อให้ครบตามภารกิจหลักมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ตามองค์ประกอบ 9 ด้าน 23 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ได้ดังนี้ ผลการประเมินภาควิชาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.37) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • มาตรฐานที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1,3,6,7,8
 • มาตรฐานที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2,5,9
 • มาตรฐานที่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4
 • มาตรฐานที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ไม่มี
 • มาตรฐานที่อยู่ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ไม่มี


 

 

 
 


น.อ.ปณต ยิ้มเจริญ     ผอ.กศก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 • น.ท.ชาญชัย สุวรรณกิจ            หัวหน้าสาย ศัลยกรรมทั่วไป 1
 • น.อ.หญิงอรพิชญ์ ขยันกิจ         หัวหน้าสาย ศัลยกรรมทั่วไป 2
 • น.ท.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์       หัวหน้าสาย ศัลยกรรมประสาท
 • น.ท.ธีรศักดิ์  จิรวงศ์บุญรอด       หัวหน้าสาย ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
 • น.อ.ณัฎฐวุฒิ  เจียมไชยศรี        หัวหน้าสาย ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
 • น.ท.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์         หัวหน้าสาย ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
 • น.อ.หญิงจันทิรา  คงศักดิ์          หัวหน้าสาย ศัลยกรรมเด็ก
 • น.อ.นคร  บุญมี                       หัวหน้าสาย ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

แพทย์ศาสตรศึกษา

 • น.อ.ณัฎฐวุฒิ  เจียมไชยศรี       หน.
 • น.อ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์         เลขานุการ
 • น.ท.เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล, น.ท.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์, น.ท.ชาญชัย สุวรรณกิจ    ผู้ดูแลปี 4
 • น.ต.เจษฎา อธิกคุณากร, น.ต.ณพงศ์ กิจพาณิชย์, น.ต.วรากร จ่าแสนชื่น   ผู้ดูแลปี 5
 • น.ท.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์, น.ท.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด, ร.อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ     ผู้ดูแลปี 6

แพทย์ประจำบ้าน

 • น.อ.ปณต  ยิ้มเจริญ            หัวหน้า
 • น.อ.หญิงอรพิชญ์ ขยันกิจ     เลขานุการ
 • ร.อ.สิทธิชัย ควชะกุล

ด้านอื่น ๆ

 • น.อ.นคร บุญมี                   ดูแลรักษาพยาบาล CLT
 • น.ต.ณัฐพล เลิศการค้าสุข     เวชระเบียน
 • น.อ.วรพจน์ วิทยกฤตศิริกุล ,น.ท.อธิคม ถนัดพจนามาตย์     พัสดุ
 • น.อ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • น.อ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์     ประชาสัมพันธ์

 

 
 

จำนวนทั้งหมด   5 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]