ข้อมูลหน่วย
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ประวัติ
 
รายชื่อผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชา
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: หน่วยงานกองศัลยกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัย และวิชาการ
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2563
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2562
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 
การผ่าตัดด้วยกล้อง
 
Collective Review
 
นำเสนอผลงานวิจัย SAGES Meeting 2015
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว ประจำปี 2557
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท...รายละเอียด
Download| เอกสารประชุมวิชาการ
 
BasicEndoscopy Workshop for general surgery resident and G.I. fellow
 
Toward a better care for emergency surgical patients
 
PRACTICAL POINTS IN SURGICAL ONCOLOGY
 
Good Surgical Practice: Minimally Invasive Surgery
 
Good Practice in Surgery: Perioperative care
บทความ
เฮฮา...ประสาศัลย์
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
WeBSurge World Electronic Book of Surgery
 
Surgical Infections W-Journals Online
 
MedlinePlus
htmlCode
ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองศัลยกรรม    ข้อมูลหน่วย  ประวัติ  
 

    
     กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยหลักในการให้รักษาพยาบาลทหารทั้งในยามสงครามและยามสงบ  แผนกศัลยกรรมได้ตั้งตามนัยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบในกองทัพอากาศ (๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๑) โดยได้ถือกำเนิดในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๒ 
พร้อมกับการก่อตั้งโรงพยาบาล ซึ่งเริ่มมีเพียง ๓ อาคารเท่านั้น  คืออาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก (อาคาร ๑) อยู่ตรงกลาง ด้านขวาเป็นอาคาร ๒ ชั้น (ต่อมาเป็นอาคาร ๑๑)  ซึ่งมีชั้นล่างเป็นแผนกศัลยกรรม  มี ร.อ.เทอญ  สุขะเนนย์  เป็นแพทย์ปฏิบัติงานด้านศัลยกรรม น.อ.ทิพย์ นาถสุภา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล และมี พล.อ.ต.เจือ ปุณโสนี เป็นแพทย์ใหญ่ทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมทั้งแผนกศัลยกรรม และสูตินรีกรรม ร.ต.สุเทพ  ขจรบุญ   เป็นแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมอาวุโส (Senior house)  จากโรงพยาบาลศิริราชมาประจำอยู่ด้วย  โดยปฏิบัติงานทั้งด้านศัลยกรรมและสูติกรรมไปด้วยกัน  นอกเวลาราชการก็จะทำหน้าที่เป็น แพทย์ทั่วไป  และในปี  พ.ศ.๒๔๙๓    ได้มีอาจารย์ด้านศัลยกรรมจากโรงพยาบาลศิริราช คือ    ร.อ.ตระกูล   ถาวรเวช    ย้ายมาปฏิบัติงานในหน่วย  และในปี ๒๔๙๔    กิจการของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ...     

 

วิสัยทัศน์  กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นกองที่มีมาตรฐานในโรงพยาบาลตติยภูมิ ที่มีคุณภาพระดับประเทศ

พันธกิจ  ดำเนินการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรม และมีหน้าที่ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์
ให้แก่ นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักเรียนพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ตลอดจนศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางศัลยศาสตร์

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :: ภาพขนาดใหญ่
 
 
จำนวนทั้งหมด  5 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]