ข้อมูลหน่วย
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ประวัติ
 
รายชื่อผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชา
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: หน่วยงานกองศัลยกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัย และวิชาการ
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2563
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2562
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 
การผ่าตัดด้วยกล้อง
 
Collective Review
 
นำเสนอผลงานวิจัย SAGES Meeting 2015
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว ประจำปี 2557
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท...รายละเอียด
Download| เอกสารประชุมวิชาการ
 
BasicEndoscopy Workshop for general surgery resident and G.I. fellow
 
Toward a better care for emergency surgical patients
 
PRACTICAL POINTS IN SURGICAL ONCOLOGY
 
Good Surgical Practice: Minimally Invasive Surgery
 
Good Practice in Surgery: Perioperative care
บทความ
เฮฮา...ประสาศัลย์
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
WeBSurge World Electronic Book of Surgery
 
Surgical Infections W-Journals Online
 
MedlinePlus
htmlCode
ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองศัลยกรรม    ข้อมูลหน่วย  รายนามบุคลากร  
 

กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช แบ่งการจัดหน่วย ดังนี้

1. หน่วยรักษาพยาบาล แบ่งเป็น

  • ศัลยกรรมทั่วไป
  • ศัลยกรรมประสาท
  • ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
  • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
  • ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
  • ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
  • ศัลยกรรมเด็ก

2. หน่วยธุรการกองศัลยกรรม แบ่งเป็น

  • งานสารบรรณ
  • งานเลขานุการแพทย์
  • ช่วยเหลืออาจารย์แพทย์ ด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ และประสาทศัลยศาสตร์ รวมทั้งนิสิตแพทย์
 


ตำแหน่ง

เงินเดือน

เหล่าทหาร

จำนวน

ผู้อำนวยการกองน.อ.พิเศษพ.

1

นายแพทย์น.อ.พิเศษพ.

10

นายแพทย์น.อ.พ.

6

นายแพทย์น.ท.พ.

6

นายแพทย์น.ต.พ.

8

นายแพทย์ร.อ.พ.

10

นายแพทย์ร.ท.พ.

2

นายแพทย์ร.ต.พ.

0

นายทหารธุรการ ชั้นสัญญาบัตรร.ต.สบ.

1

นายทหารธุรการ ชั้นประทวนพ.อ.อ.สบ.

1

 


พล.อ.ท. สญชัย ศิริวรรณบุศย์


พล.อ.ท. โพชฌงค์ ซื่อสัตย์


พล.อ.ท. ณรงค์ภพ ชุ่มสวัสดิ์


พล.อ.ท. ชูพันธ์ ชาญสมร


พล.อ.ท. ศุภโชค จิตรวาณิช


พล.อ.ท. สุชิน บุญมา


พล.อ.ท.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ


พล.อ.ท.อภิชาติ พลอยสังวาลย์
พล.อ.ต.สุพงษ์ เขมโฆษิต

 
พล.อ.ต. ศรีชัย ชัยพฤกษ์
 
พล.อ.ต. วิบูลย์ ตระกูลฮุน
 
พล.อ.ต. กมล วัฒนไกร
 
พล.อ.ต. ยอด สุนทร-วิจารณ์
 
พล.อ.ต.นิพนธ์ รุทธพิชัยรักษ์
 
พล.อ.ต.วุฒิพันธุ์ บรรจง


พล.อ.ต.ดำรงศักดิ์ วังเภตรา


พล.อ.ต.ฉัตรชัย สุนทรธรรม


น.อ. ยอดรัก ประเสริฐ

 น.ต.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป  
 

 

 

1. ร.ท.สมพงษ์ ม่วงประเสริฐ
2. พ.อ.อ. นันท์นภัส ศรีโสภา
3. นางสาว รัดใจ เทศคง
4. นางสาว ศันสนีย์ เขมะปัญญา
5. นาง วรรัตน์ ฤกษ์เย็น

 
 
จำนวนทั้งหมด  5 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]