ข้อมูลหน่วย
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ประวัติ
 
รายชื่อผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชา
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: หน่วยงานกองศัลยกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัย และวิชาการ
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2563
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2562
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 
การผ่าตัดด้วยกล้อง
 
Collective Review
 
นำเสนอผลงานวิจัย SAGES Meeting 2015
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว ประจำปี 2557
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท...รายละเอียด
Download| เอกสารประชุมวิชาการ
 
BasicEndoscopy Workshop for general surgery resident and G.I. fellow
 
Toward a better care for emergency surgical patients
 
PRACTICAL POINTS IN SURGICAL ONCOLOGY
 
Good Surgical Practice: Minimally Invasive Surgery
 
Good Practice in Surgery: Perioperative care
บทความ
เฮฮา...ประสาศัลย์
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
WeBSurge World Electronic Book of Surgery
 
Surgical Infections W-Journals Online
 
MedlinePlus
htmlCode
ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองศัลยกรรม  Download| เอกสารประชุมวิชาการ  
  Download| เอกสารประชุมวิชาการ   
หัวข้อย่อย   
 

Basic Endoscopy Workshop for general surgery resident and G.I. fellow

31 สิงหาคม 2565
ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร อาคารคุ้มเกศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 วันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561
เรื่อง PRACTICAL POINTS IN SURGICAL ONCOLOGY 
 
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00- 15.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 scan QR-code เพื่อ download file


 

 

  เอกสารประชุมวิชาการ   

วันที่ 6 สิงหาคม 2558

 •    

วันที่ 7 สิงหาคม 2558

 •    

อยู่ระหว่างรอเอกสารค่ะ

 

เอกสารประชุมวิชาการ

 • โปสเตอร์ประชุมวิชาการกองศัลยกรรม ประจำปี 2557 "GOOD PRACTICE IN SURGERY: PERIOPERATIVE CARE"
 • POSTOPERATIVE CARE IN CARDIAC SURGERY
 • PERIOPERATIVE MANAGEMENT FOR THYROID AND PARATHYROID SURGERY
 • COMPLEX GI SURGERY: HOW TO AVOID COMPLICATIONS
 • PRE & POST OPERATIVE CARE IN PLASTIC SURGERY
 • PERIOPERATIVE CARE IN COLORECTAL SURGERY: REVISITED

 • PERI-OPERATIVE BURN CARE
 • PERI-OPERATIVE MANAGEMENT IN THORACIC SURGERY
 • ABDOMINAL TRAUMA
 • PERIOPERATIVE MANAGEMENT: HEPATECTOMY (POSTHEPATETOMY COMPLICATION) PREVENTION AND MANAGEMENT
 • PERIOPERATIVE NEUROLOGICAL CRITICAL CARE
 • GUIDELINE FOR ANTIMICROBIAL IN COMPLICATED INTRA-ABDOMINAL INFECTION
 • NEW TREND IN EFFECTIVE COMMUNICATION SURGICAL CARE TEAM: SBAR
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาล และการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
 • PATIENT AND FAMILY NEEDS DURING THE PERIOPERATIVE PERIOD

จำนวนทั้งหมด   5 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]