ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 27/07/2562
 
โปสเตอร์บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Jasmine-Rose
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย ภาษาไทย-อังกฤษ
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช  พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก  
  พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก   
เนื้อหา   
 

 
เป้าหมายของ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นศูนย์การแพทย์ระดับตติยภูมิ อย่างที่เป็นอยู่ ทางโรงพยาบาลยังมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาให้กลายเป็น "หน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง" หรือ Excellence Service Center ซึ่งมีความหมายว่าเป็นโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การรักษาเฉพาะโรค มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลสูง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งต้องใช้ทรัพยากรระดับสูง ได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ศูนย์การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ศูนย์การรักษาโรคหัวใจ ศูนย์การรักษาโรคมะเร็ง ศูนย์การรักษาโรคไต
 อ่านต่อ...
  นอกจากหน่วยงานระดับกองซึ่งดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางและ หน่วยงานระดับศูนย์ตติยภูมิแล้ว รพ.ภูมิพลอดุลยเดชได้จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการรักษาพยาบาลระดับหน่วยโดยมีวัตถุประสงค์ ให้เป็นหน่วยกลางช่วยการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั้งโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยของกองใดก็ตาม โดยช่วยเหลือและสนับสนุนด้านอุปกรณ์ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ ...
 อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด  3 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]