รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และเกิน 5 ล้านบาท สำหรับ สสจ . รพศ ./ รพท . และ รพช
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน  
  ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน    
เนื้อหา   
      
      ที่มาของโครงการ สืบเนื่องจากโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ (Model2) (ผู้ป่วยนอก)
จำนวน 27 คลินิก กำหนดให้ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิหลักโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.เข้ารับบริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น ที่เป็นหน่วยปฐมภูมิโดยกรณีส่งตัวจะต้องออกใบส่งตัวจากคลินิก ฯ
         จากโครงการดังกล่าว ทำให้คลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำเป็นต้องมีการพัฒนา
โปรแกรม ที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับบริการ และออกใบส่งตัว-รับใบตอบกลับระหว่างกัน ที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยเข้าไว้ด้วยกัน เสมือนคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็น OPD หนึ่งในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ
 

ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พ.อ.
 วันพฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2552
 อ่านต่อ...
  ระยะเวลาดำเนินการโครงการจัดทำรับส่งผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 27 คลินิก (Model 2) ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ทั้งสิ้น 120 วัน 
 

หัวข้อนำเสนอ: การพัฒนาคลินิกเครือข่ายในปี 2552,ปัญหาในการรับส่งต่อจากคลินิก,ปัญหาในการขอรับการชดเชย,ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ปี 2553

  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (ระบบรับส่งข้อมูล ๒๗ คลินิกและ รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ) ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันอังคาร ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
  คณะกรรมการสารสนเทศ รพ.ฯ (น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานฯ, น.อ.กฤษดา ศาสตรวาหา หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเเตอร์) ร่วมกับ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ผอ.หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และคณะฯ เข้าร่วมปรึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนา การ"Refer Electronic OPDCard" วันศุกร์ที่ 4 ม.ค.56 เวลา 0900-1200
จำนวนทั้งหมด  5 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]